• możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu przywozu towarów dla importerów z Polski;
 • rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej;
 • importer stosując powyższą procedurę może szybciej obracać swoim kapitałem, ponieważ nie musi „zamrażać” środków pieniężnych w kwotach VAT-u w urzędach podatkowych;
 • możliwość skrócenia czasu odprawy celnej mając na uwadze posiadany przez Agencję Celną UNICEL Piotr Uchański status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

Wymogi dla Importera w celu skorzystania z zapisów Art. 33a ustawy o VAT:

 1. Importer musi pisemnie powiadomić właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Celnego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozliczania podatku VAT w trybie art. 33a Ustawy (ust. 4, art. 33a), przy czym w/w zawiadomienie (zgodnie z art. 33a ust. 4, pkt. 1) należy złożyć przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosowane takie rozliczenie (wzory w załączniku).
 2. Zgodnie z ust. 3, art. 33a Ustawy, Importer przed dokonaniem pierwszego zgłoszenia celnego (za pośrednictwem Agencji Celnej UNICEL)
  w procedurze dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej i odroczeniem obowiązku płacenia podatku VAT, musi przedstawić Naczelnikowi Urzędu Celnego, przed którym dokonuje formalności związanych z przywozem, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

– oryginał zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne;

– oryginał zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa;

– oryginał potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

lub

na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106 poz. 622, art. 57), Importer wysyła oświadczenie dotyczące obowiązku przedstawienia dokumentów wymaganych zgodnie z ust. 2, art. 33a (oświadczenie z załączniku).


Należy pamiętać o obowiązku aktualizacji dokumentów lub oświadczeń (co 6 miesięcy).

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, aby dokumenty wysyłane do Urzędu Celnego i Skarbowego (zarówno zawiadomienia jak
  i oświadczenia), były podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania, zgodnie z dokumentami rejestrowymi Importera.
 2. Po uzyskaniu od Naczelnika Urzędu Celnego akceptacji na stosowanie przez Importera procedury uproszczonej z zastosowaniem art. 33a Ustawy o podatku VAT, należy przesłać kopię otrzymanego dokumentu do naszej firmy na adres e-mail: biuro@unicel.pl
 3. Wypełnić i przesłać zobowiązanie (w załączeniu) dotyczące dostarczania do Agencji Celnej deklaracji podatkowej VAT-7.
 4. Z chwilą otrzymania akceptacji, Agencja Celna UNICEL Piotr Uchański może rozpoczynać odprawy celne dla Importera w procedurze uproszczonej z zastosowaniem art. 33 Ustawy o podatku VAT.
 5. Importer jest zobowiązany do przedstawienia Agencji Celnej UNICEL Piotr Uchański, jako przedstawicielowi przed Urzędem Celnym, dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (określonej symbolem VAT-7, VAT-7K
  i VAT-7D), w terminie do 25 każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. W/w dokumenty winny być dostarczone wraz z dowodem potwierdzającym złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego (pieczęć), ewentualnie, gdy importer składa w/w deklarację do Urzędu Skarbowego elektronicznie, z potwierdzeniem UPO.
 6. Obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży solidarnie na podatniku oraz jego przedstawicielu, czyli Agencji Celnej. Niedotrzymanie terminu powoduje obciążenia Agencji Celnej wraz z odsetkami i podatnik może stracić prawo do rozliczania się w omawiany sposób.
 7. Informujemy również, iż Importer jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego oraz właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego o rezygnacji z rozliczania podatku VAT na zasadach określonych w ust. 1, art. 33a – przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia.