Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług związanych z dokonywaniem odpraw celnych w Urzędzie Celnym:

  • rejestracja podmiotu i aktualizacja danych w systemach celnych;
  • nadanie numeru EORI;
  • kompleksową realizację odpraw celnych dla wszystkich procedur celnych;
  • dokonywanie odpraw celnych w procedurze eksportu i importu w ramach procedury uproszczonej (również po godzinach pracy urzędu celnego);
  • dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej z możliwością rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług*;
  • dokonywanie odpraw celnych przesyłek pocztowych w Oddziale Celnym Pocztowym w Zabrzu;
  • dokonywanie odpraw celnych do procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w procedurze uproszczonej (również po godzinach pracy Urzędu Celnego);
  • przygotowanie wszystkich dodatkowych dokumentów, m.in. pozwoleń wydawanych przez urząd celny, świadectw pochodzenia, listów przewozowych itp.;
  • wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne;
  • fachowe doradztwo w zakresie przepisów prawa celnego.

Wszystkie czynności wchodzące w zakres naszej obsługi celnej są objęte całkowitą poufnością i ochroną danych osobowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby towar został odprawiony i oddany do dyspozycji naszego Klienta w jak najkrótszym czasie.

*Art. 33a. 1.
W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.